STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcNơi ởHọ tên bốHọ tên mẹ
1Lầu Thị Bâu20/10/2007NữHMông Lầu A Chìa 
2Vàng Thị Bầu10/05/2007NữHMông Vàng A Lử 
3Lò Văn Chung24/05/2007NamThái Lò Văn Quý 
4Vì A Chung25/05/2007NamHMông Vì A Ư 
5Hạng Thị Cở12/02/2007NữHMông Hạng A Sử 
6Nùng Thị Mỹ Duyên14/04/2007NữThái Nùng Văn Tân 
7Khoàng Thị Dương03/12/2007NữKhơ-mú Khoàng Văn Lực 
8Quàng Thị Anh Đào18/05/2007NữKhơ-mú Quàng Văn Kiểm 
9Lầu Thị Gâu16/04/2007NữHMôngLùng ThàngLầu A VăngGiàng Thị Dua
10Thào Thị Gống14/07/2007NữHMông Thào Vảng Dua 
11Khoàng Văn Khải10/07/2007NamKháng Khoàng Văn Linh 
12Vì Văn Lương17/05/2007NamHMông Vì A Cáo 
13Điêu Chính Minh04/01/2007NamThái Điêu Chính Tích 
14Chàng Văn Nghĩa11/09/2007NamKhơ-múHô MứcChàng Văn HiềnLý Thị Tinh
15Khoàng Văn Ngọc11/09/2006NamThái Khoàng Văn Sơn 
16Lò Văn Phúc12/04/2007NamThái  Lò Thị Viên
17Thào A Sinh29/09/2007NamHMông Thào A Dính 
18Màng Văn Thân09/03/2007NamThái Màng Văn Pheng 
19Điêu Đức Thuận10/12/2007NamThái Điêu Văn Hoàn 
20Lò Thị Thuận20/11/2007NữThái Lò Văn Đinh 
21Khoàng Văn Toàn08/02/2007NamThái Khoàng Văn Mai 
22Chàng Thị Tuệ05/04/2007NữKhơ-mú Chàng Văn Them 
23Sùng A Vị15/06/2007NamHMông Sùng Chồng Lầu 
24Lầu Thị Xe15/03/2007NữHMông Lầu Xìa Dơ