STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcNơi ởHọ tên bốHọ tên mẹ
1Giàng Thị Chia13/12/2006NữHMôngLùng ThàngGiàng A ChầuVàng Thị Dung
2Lò Thị Diệp02/09/2007NữKhơ-mú Lò Văn Diên 
3Vừ A Dình14/07/2007NamHMông Vì A Lử 
4Vừ Thị Dung02/04/2007NữHMông Vừ A GiaoGiàng Thị Song
5Khoàng Văn Đạt17/12/2007NamThái Khoàng Văn TâmLò Thị Túy
6Lò Văn Đức16/01/2007NamThái Lò Văn Kiến 
7Lò Văn Hữu28/10/2007NamThái Lò Văn NiêmĐiêu Thị Đạo
8Khoàng Thị Khánh29/09/2007NữKhơ-mú Khoàng Văn Ơn 
9Sùng Thị Kía25/12/2007NữHMôngHuổi Mí 2Sùng Phái LờVừ Thị Dí
10Khoàng Văn Lâm05/10/2007NamKhơ-mú  Chàng Thị Một
11Ly A Mạnh09/01/2007NamHMông Ly A Vàng 
12Cứ A Minh01/04/2007NamHMông Cứ Trùng Chu 
13Ly A Minh08/03/2007NamHMông Ly A Dính 
14Lường Văn Nam21/07/2007NamThái Lường Văn Chung 
15Lý Thị Nghị11/02/2007NữKhơ-mú Lý Văn Ngung 
16Điêu Thị Nhung12/10/2007NữThái Điêu Chính Vương 
17Khoàng Văn Siến04/06/2007NamThái Khoàng Văn Thâm 
18Giàng Thị Sú16/06/2007NữHMông Giàng A Khái 
19Màng Thị Thành27/09/2007NữThái Màng Văn Hải 
20Lò Văn Thuấn04/11/2007NamThái Lò Văn Thự 
21Nùng Minh Tiệp17/02/2007NamThái Nùng Văn Chớn 
22Lý Văn Tuấn15/08/2007NamKhơ-mú Lý Văn Bun 
23Lầu A Vàng14/01/2007NamHMông Lầu Gà Dế 
24Khoàng Thị Viện24/04/2007NữThái Khoàng Văn Nậm