1. Hiệu trưởng

- Đ/c Phạm Văn Mạnh

2. Phó hiệu trưởng

- Đ/c Lò Văn Tân