Đoàn thanh niên trường THCS Nậm Nèn:

1. Bí thư chi đoàn: Hoàng Văn Sơn

2. Phó bí thư chi đoàn: Lò Thị Thanh Loan

3. Ủy viên: Lò Văn Thu

4. Các đoàn viên: