1. Chủ tịch hội đồng: Phạm Văn Mạnh

2. Phó chủ tịch hội đồng: Lò Văn Tân

3. Thư kí hội đồng: Khoàng Văn Thoại