1. Tổ trường: Lò Văn Thu - Nhân viên Thiết bị

2. Tổ phó:  Lò Thị Thanh Loan - Nhân viên y tế

3. Lò Thị Ngọc - Nhân viên thư viện

4. Lò Thị Phương - Nhân viên văn thư

5. Khoàng Văn Duy - Nhân viên kế toán

6. Tòng Văn Toàn - Nhân viên bảo vệ

7. Nguyễn Công Sáu - Nhân viên bảo vệ